برنامه امتحانی پایان ترم دوم ۹۱-۹۰

برنامه امتحانی رشته ……گرافیک…..پودمان ۱………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

تاریخ هنر ایران

دکتر سلیمانی

۳/۴

شنبه

۱۴- ۱۲

۲

مبانی رایانه و کاربرد ان

آقای مختاری

۱/۴

پنج شنبه

۲۰- ۱۸

۳

فارسی

آقای روزبهانی

۱۲/۴

دوشنبه

۱۰- ۸

۴

پرسپکتیو

دکتر مختاری

۵/۴

دوشنبه

۱۰- ۸

۵

مبانی هنر های تجسمی ۱ (عملی)

آقای مختاری

۲۵/۳

پنج شنبه

۱۲-۱۰

۶

طراحی پایه

( عملی)

خانم نظر زاده

۲۳/۳

سه شنبه

۱۵-۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……گرافیک…..ترم……۱………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

تاریخ هنر ایران

دکتر سلیمانی

۳/۴

شنبه

۱۴- ۱۲

۲

مبانی رایانه و کاربرد ان

آقای مختاری

۱/۴

پنج شنبه

۲۰- ۱۸

۳

فارسی

آقای روزبهانی

۱۲/۴

دوشنبه

۱۰- ۸

۴

پرسپکتیو

دکتر مختاری

۵/۴

دوشنبه

۱۰- ۸

۵

مبانی و فنون چاپ

خانم بختیاری

۸/۴

پنج شنبه

۱۰- ۸

۶

مبانی هنر های تجسمی ۱

(عملی)

آقای مختاری

۲۵/۳

پنج شنبه

۱۲-۱۰

۷

هندسه نقوش

(عملی)

خانم برزگر

۱۶/۳

سه شنبه

۱۲-۹

۸

طراحی پایه

(عملی)

آقای نکونام

۳۰/۳

سه شنبه

۱۸-۱۵

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……گرافیک……ترم……۳……… بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

زبان تخصصی

آقای مسجدی

۴/۴

یکشنبه

۱۸ – ۱۶

۲

صفحه آرایی

خانم جراحی

۱۲/۴

دوشنبه

۱۲-۱۰

۳

آشنایی با عکاسی

خانم واعظ نیا

۶/۴

سه شنبه

۱۸- ۱۶

۴

کارگاه گرافیک رایانه ۲

(عملی)

خانم محمدیانی

۲۲/۳

دوشنبه

۱۶-۱۳

۵

طراحی نشانه ها

دکتر مختاری

۲۳/۳

سه شنبه

۱۳-۱۰

۶

کارگاه گرافیک رایانه ۳

(عملی)

آقای مختاری

۲۵/۳

پنج شنبه

۱۰-۸

۷

تصویر سازی

(عملی)

آقای دهقان

۲۷/۳

شنبه

۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……گرافیک……پودمان……۶………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

بازاریابی و تبلیغات

خانم واعظ نیا

۱/۴

پنجشنبه

۱۰- ۸

۲

زبان تخصصی

آقای مسجدی

۱۰/۴

شنبه

۱۴- ۱۲

۳

تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

خانم جراحی

۶/۴

سه شنبه

۱۸ -۱۶

۴

جمعیت و تنظیم خانواده

خانم بینش

۴/۴

یک شنبه

۱۸-۱۶

۵

جمعیت و تنظیم خانواده

آقای شریفان

۴/۴

یک شنبه

۲۰-۱۸

۶

کارگاه چاپ دستی

خانم بختیاری

۲۵/۳

پنج شنبه

۱۲-۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته …..کارشناسی گرافیک……پودمان……۲………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

بازاریابی و ارتباطات

دکتر مختاری

۱/۴

پنجشنبه

۱۲- ۱۰

۲

آشنایی با دفاع مقدس

آقای قدرتی

۸/۴

پنجشنبه

۱۰-۸

۳

کارگاه گرافیک رایانه

(عملی)

آقای مختاری

۲۴/۳

چهار شنبه

۱۲-۱۰

۴

کارگاه چاپ دستی

(عملی)

خانم بختیاری

۲۷/۳

 شنبه

۱۲-۱۰

۵

چاپ های ماشینی

(عملی)

خانم واعظ نیا

۳/۴

شنبه

۲۰-۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……نرم افزار……پودمان……۳………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

برنامه سازی شبکه

آقای بهروزی فر

۱۴/۴

چهارشنبه

۱۲- ۱۰

۲

زبان تخصصی ۲

آقای بهروزی فر

۷/۴

چهارشنبه

۱۰- ۸

۳

اندیشه اسلامی

آقای نظیف

۳/۴

شنبه

۱۰-۸

۴

اصول طراحی و برنامه نویسی تحت وب

خانم باعثی

۱/۴

پنجشنبه

۱۴- ۱۲

۵

کارگاه لینوکس

(عملی)

آقای رمضانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……نرم افزار……پودمان……۵………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

زبان تخصصی

آقای بهروزی فر

۱۳/۴

سه شنبه

۱۲- ۱۰

۲

تجزیه و تحلیل و مدلسازی

آقای رازقندی

۶/۴

سه شنبه

۱۸ -۱۶

۳

مباحث ویژه ۲

آقای بهروزی فر

۱/۴

پنجشنبه

۱۰- ۸

۴

اندیشه اسلامی

آقای نظیف

۳/۴

شنبه

۱۰- ۸

 

کارگاه تجزیه و تحلیل مدلسازی

(عملی)

آقای رازقندی

۲۴/۳

چهار شنبه

۱۰-۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……نرم افزار……پودمان……۶………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

مدیریت وب سایت

آقای رمضانی

۳/۴

شنبه

۱۸- ۱۶

۲

برنامه سازی پیشرفته تحت وب

آقای رمضانی

۱۲/۴

دوشنبه

۱۸ -۱۶

۳

گرافیک چند رسانه ای تحت وب

آقای کرمی

۶/۴

سه شنبه

۱۰- ۸

۴

کارآفرینی

آقای دیهیم

۸/۴

پنجشنبه

۱۴-۱۲

 

اندیشه

آقای نظیف

۳/۴

شنبه

۱۰-۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……IT……پودمان……۱………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

فیزیک پیش

آقای دولت

۱۰/۴

شنبه

۱۲- ۱۰

۲

ریاضی پیش

خانم شمس ابادی

۱/۴

پنجشنبه

۱۰- ۸

۳

ریاضی عمومی

خانم شمس آبادی

۵/۴

دوشنبه

۱۸- ۱۶

۴

ادبیات

خانم دولت

۳/۴

شنبه

۱۴- ۱۲

۵

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

آقای رازقندی

۸/۴

پنجشنبه

۱۲- ۱۰

۶

فیزیک الکتریسیته

آقای دولت

۱۳/ ۴

سه شنبه

۱۰- ۸

 

آز فیزیک

آقای ایزی

۲۲/۳

دوشنبه

۱۹-۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……IT……پودمان……۳………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

پایگاه داده

آقای بهروزی فر

۵/۴

دوشنبه

۱۲- ۱۰

۲

تجزیه و تحلیل سیستم ها

آقای رازقندی

۱۴/ ۴

چهارشنبه

۱۲- ۱۰

۳

اندیشه اسلامی

آقای یوسفی

۳/۴

شنبه

۱۰ -۸

۴

آز-پایگاه داده

(عملی)

آقای بهروزیفر

۲۱/۳

یکشنبه

۱۲-۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……IT……پودمان……۵………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

محیط های چندرسانه ای

آقای کرمی

۱/۴

پنج شنبه

۱۴-۱۲

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

دکتر بینش

۴/۴

یکشنبه

۱۸ -۱۶

۳

جمعیت و تنظیم خانواده

دکتر شریفان

۴/۴

یکشنبه

۲۰-۱۸

۴

مبانی فناوری اطلاعات

آقای بازقندی

۱۳/۴

سه شنبه

۱۲- ۱۰

۵

زبان تخصصی

آقای فرداد

۱۰/۴

شنبه

۱۸- ۱۶

۶

مهندسی اینترنت

خانم باعثی

۷/۴

چهارشنبه

۱۲- ۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……IT…… ترم         ۳            بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

مباحث ویژه

آقای بازقندی

۱۱/۴

یکشنبه

۱۲-۱۰

۲

کارافرینی

آقای دیهیم

۸/۴

پنجشنبه

۱۴-۱۲

۳

محیط های چندرسانه ای

آقای کرمی

۵/۴

دوشنبه

۱۸- ۱۶

۴

تجزیه و تحلیل سیستم ها

آقای رازقندی

۱۳/۴

سه شنبه

۱۲- ۱۰

۵

زبان تخصصی

خانم باعثی

۱۴/ ۴

چهارشنبه

۱۲- ۱۰

۶

پایگاه داده

آقای فرداد

۷/۴

چهارشنبه

۱۸ -۱۶

۷

شبکه

خانم باعثی

۱/۴

پنجشنبه

۱۴- ۱۲

۸

مبانی فناوری اطلاعات

آقای بازقندی

۳/۴

شنبه

۲۰-۱۸

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……معماری……ترم……۱………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

هندسه ترسیمی

خانم حافظیان

۳/۴

شنبه

۱۸- ۱۶

۲

فیزیک مکانیک

آقای دولت

۷/۴

چهارشنبه

۱۸- ۱۶

۳

مبانی پرسپکتیو

دکتر مختاری

۵/۴

دوشنبه

۱۲- ۱۰

۴

ریاضی عمومی

آقای کرابی

۴/۴

یکشنبه

۱۲- ۱۰

۵

تاریخ هنر ایران و جهان

دکتر سلیمانی

۱/۴

پنج شنبه

۲۰-۱۸

 

ترسیم فنی

(عملی)

خانم امیریان

تحویل پروژه

۲۵/۳

پنجشنبه

۱۰-۸

 

درک و بیان

 

حافظیان

تحویل پروژه با هماهنگی استاد مربوطه

۲۲/۳

دوشنبه

۱۲-۱۰

 

کاربرد رایانه

 

خانم مشقی

۲۲/۳                                         

دوشنبه

۱۱-۹

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……معماری……پودمان……۱………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

ترسیم نقشه های مقدماتی

 

خانم بخش ابادی-

۲۰/۳

شنبه

۲۰-۱۳

 

ترسیم نقشه های مقدماتی

 

خانم دلبری

۱۹/۳

جمعه

۱۴-۱۰

۲

هندسه مناظر و مرایا

خانم بخش ابادی – خانم نصیری

۳/۴

شنبه

۱۲- ۱۰

۳

زبان

خانم رحیمی

۵/۴

دوشنبه

۲۰- ۱۸

۴

ریاضی عمومی

آقای کرابی

۸/۴

پنجشنبه

۱۴- ۱۲

۵

فیزیک پیش

آقای دولت

۱۳/۴

سه شنبه

۱۰- ۸

۶

ریاضی پیش

اقای کرابی

۱/۴

پنجشنبه

۱۲- ۱۰

۷

مواد و مصالح ساختمانی

آقای توحیدی

۱۱/۴

یکشنبه

۱۲- ۱۰

۸

هندسه

آقای کرابی

۱۰/۴

شنبه

۱۰- ۸

 

برنامه امتحانی رشته ……معماری……پودمان……۳………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

فارسی

خانم دولت

۳/۴

شنبه

۱۴- ۱۲

۲

ساخت وارائه مقدماتی

آقای آرمان

۱۱/۴

یکشنبه

۱۲-۱۰

۳

اصول سرپرستی کارگاه

اقای مظلومی

۴/۴

یکشنبه

۱۸- ۱۶

۴

شناخت روستا

آقای صالحی

۶/۴

سه شنبه

۱۰- ۸

۵

جزئیات مرحله سفت کاری

آقای رجب زاده

۸/۴

پنج شنبه

۱۸-۱۶

۶

جزئیات مرحله نازک کاری

آقای رجب زاده

۱/۴

پنج شنبه

۱۸-۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……معماری……پودمان……۴………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

اندیشه اسلامی

آقای یوسفی

۱۰/۴

شنبه

۱۲- ۱۰

۲

استاتیک

آقای ابراهیمیان

۳/۴

شنبه

۱۰- ۸

۳

مقاومت مصالح

آقای ابراهیمیان

۶/۴

سه شنبه

۱۲- ۱۰

 

کاربرد رایانه در معماری

آقای توحیدی

۲۱/۳

یکشنبه

۱۳-۹

 

ساخت و ارائه پیشرفته

خانم حافظیان

۲۲/۳

دوشنبه

۱۵-۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……معماری……پودمان……۵………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

کارافرینی

اقای صالحی

۴/۴

یکشنبه

۱۰- ۸

۲

تاریخ معماری

خانم دلبری

۱/۴

پنجشنبه

۱۴- ۱۲

۳

آشنایی با مقررات ملی ساختمان

آقای موسوی

۵/۴

دوشنبه

۱۰- ۸

۴

متره و براورد

آقای یوسفی

۱۲/۴

دوشنبه

۱۰- ۸

۵

نقشه برداری

آقای ثنایی

۸/۴

پنجشنبه

۱۲- ۱۰

۶

تمرین های معماری

خانم پاکدل

۱۴/۴

چهار شنبه

۱۸-۱۶

۷

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……معماری……پودمان……۶………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

تنظیم خانواده

دکتر شریفان

۴/۴

یکشنبه

۲۰- ۱۸

۲

تعمیر و نگهداری ساختمان

اقای عظیمی فرد

۱۱/۴

یکشنبه

۱۰- ۸

 

تنظیم خانواده

دکتر جاهد

۴/۴

یکشنبه

۱۸-۱۶

 

طراحی معماری

خانم قلعه نوی

تحویل پروژه

۲۴/۳

چهارشنبه

۱۳-۱۰

 

طراحی فنی ساختمان

خانم عنبرستانی

تحویل پروژه

۲۵/۳

پنج شنبه

۱۲-۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……کارشناسی معماری……پودمان……۱………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

آشنایی با معماری اسلامی

آقای مختاری

۱۰/۴

شنبه

۱۲- ۱۰

۲

سازه فلزی

اقای ابراهیمیان

۷/۴

چهارشنبه

۱۲- ۱۰

۳

انقلاب اسلامی

آقای فرهادی

۵/۴

دوشنبه

۱۲- ۱۰

۴

تاسیسات الکتریکی و معماری

آقای مشقی

۱/۴

پنج شنبه

۱۸-۱۶

 

طراحی معماری

آقای مظلومی

تحویل پروژه با هماهنگی استاد مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……حسابداری……پودمان……۱………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

ریاضیات و کاربرد ان در حسابداری

آقای کرابی

۱۰/۴

شنبه

۱۰- ۸

۲

حقوق بازرگانی

خانم دولت

۱۱/۴

یکشنبه

۱۰- ۸

۳

اقتصاد خرد

آقای گرایلی

۸/۴

پنجشنبه

۱۲- ۱۰

۴

آمار مقدماتی

اقای کرابی

۱۳/۴

سه شنبه

۱۰- ۸

۵

اخلاق اسلامی

دکتر ملکوتی

۵/۴

دوشنبه

۲۰- ۱۸

۶

ریاضی مقدماتی

آقای کرابی

۱/۴

پنجشنبه

۱۰- ۸

۷

حسابداری خدماتی و بازرگانی

خانم صحرائی

۴/۴

یکشنبه

۱۲- ۱۰

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……حسابداری……پودمان……۵………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

حسابرسی مالی

آقای کمالی – اقای بهرامی

۶/۴

سه شنبه

۱۲-۱۰

۲

حسابرسی داخلی

آقای کمالی- آقای بهرامی

۸/۴

پنجشنبه

۱۴-۱۲

۳

حسابرسی دولتی

خانم صحرائی

۳/۴

شنبه

۱۲-۱۰

۴

تنظیم خانواده

دکتر بینش

۴/۴

یکشنبه

۱۸-۱۶

۵

تنظیم خانواده

دکتر شریفان

۴/۴

یکشنبه

۲۰- ۱۸

۶

 

 

 

 

 

۷

 

 

 

 

 

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی رشته ……حسابداری……پودمان……۶………. بهمن ماه ۹۰

ردیف

نام درس

استاد مربوطه

تاریخ

روز

ساعت

۱

حسابرسی عملیاتی

آقای پیش بین – آقای بهرامی

۳/۴

شنبه

۱۸-۱۶

۲

حسابرسی it

آقای پیش بین – آقای بهرامی

۷/۴

چهار شنبه

۲۰-۱۸

۳

حسابرسی مالیاتی

آقای پیش بین

۱/۴

پنجشنبه

۲۰-۱۸

۴

تنظیم خانواده

دکتر جاهد

۴/۴

یکشنبه

۱۸-۱۶

۵

تنظیم خانواده

دکتر شریفان

۴/۴

یکشنبه

۲۰- ۱۸

۶

کارافرینی

اقای صالحی

۴/۴

یکشنبه

۱۰- ۸

۷

ادبیات

آقای حسینی

۱۰/۴

شنبه

۱۴-۱۲

۸